Vid SLU finns det ungefär 4900 studenter. Eftersom SLU är utspritt över stora delar av landet finns det minst en studentkår på varje ”huvudort”. Totalt finns det sju kårer vid SLU och av dessa är Ultuna studentkår den största. De övriga kårerna är (från norr till söder); Skogshögskolans studentkår, Veterinärmedicinska föreningen, Skogsmästarskolans studentkår, Hippologernas Akademiska studentkår, Alnarps studentkår samt Lantmästarkåren. Alla de sju studentkårerna är medlemmar i ett samarbetsorgan som heter SLUSS , (SLU:s Samlade Studentkårer) genom vilket studentkårerna tillsammans driver större frågor som rör hela universitetet och inte enbart de delar av universitetet som respektive kår bevakar. Ordföranden och vice ordförande i SLUSS arbetar heltid med dessa och andra frågor och representerar studenterna i SLU:s styrelse och ledningsråd samt i en hel del rådgivande organ inom universitetets centrala förvaltning. Två gånger varje termin träffas kårernas SLUSS-representanter (en student från varje SLUSS-kår) för att diskutera och besluta vilka frågor som skall drivas, hur man skall tycka i dessa frågor, vilken kår som skall representera studenterna i de olika beslutande organen och på de olika nivåerna inom SLU etc.

SLUSS' main task is to represent all students (undergraduate, advanced and doctoral level) at SLU in university-wide issues. This means that they represent you as a student in, among other things, SLU's board and the principal's management council.

SLUSS has two full-time paid students who work with what is called student influence. It is the member unions that decides which issues are to be pursued towards the university and which students are to represent in everything from program committees to study social councils and faculty boards.