Vid SLU finns det ungefär 4900 studenter. Eftersom SLU är utspritt över stora delar av landet finns det minst en studentkår på varje ”huvudort”. Totalt finns det sju kårer vid SLU och av dessa är Ultuna studentkår den största. De övriga kårerna är (från norr till söder); Skogshögskolans studentkår, Veterinärmedicinska föreningen, Skogsmästarskolans studentkår, Hippologernas Akademiska studentkår, Alnarps studentkår samt Lantmästarkåren. Alla de sju studentkårerna är medlemmar i ett samarbetsorgan som heter SLUSS , (SLU:s Samlade Studentkårer) genom vilket studentkårerna tillsammans driver större frågor som rör hela universitetet och inte enbart de delar av universitetet som respektive kår bevakar. Ordföranden och vice ordförande i SLUSS arbetar heltid med dessa och andra frågor och representerar studenterna i SLU:s styrelse och ledningsråd samt i en hel del rådgivande organ inom universitetets centrala förvaltning. Två gånger varje termin träffas kårernas SLUSS-representanter (en student från varje SLUSS-kår) för att diskutera och besluta vilka frågor som skall drivas, hur man skall tycka i dessa frågor, vilken kår som skall representera studenterna i de olika beslutande organen och på de olika nivåerna inom SLU etc.

SLUSS främsta uppgift är att representera alla studenter (grund-, avancerad och forskarnivå) vid SLU i de universitetsövergripande frågorna. Detta innebär att de representerar dig som student i bland annat SLU:s styrelse och rektors ledningsråd.

SLUSS har två heltidsarvoderade studenter som jobbar med det som kallas studentinflytande. Det är medlemskårerna som bestämmer vilka frågor som ska drivas gentemot universitetet och vilka studerande som ska representera i allt från programutskott till studiesociala råd och fakultetsnämnder.