The Study Councils

Ultuna studentkår har sju studieråd som organiserar studiebevakningen för våra utbildningsprogram. Studieråden arbetar för och företräder studenter vid ett eller flera program. Råden består av en ordförande, en vice ordförande och 3-7 ledamöter. Hälften av ledamöterna till studieråden väljs på novemberkårmötet och hälften väljs på majkårmötet och mandatperioden för ledamöterna är ett år. Vice ordförande till studieråden väljs två gånger per år – på kårmöten i november och maj. Vice ordförande sitter följande halvår för att sedan vara ordförande i ett halvår. Det är studieråden som tillsammans med kårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor utför det mesta av studiebevakningen.

The Education Monitoring Committee

Approximately every four weeks, the Ultuna Student Union's Education Monitoring Committee (StudU) meets, which consists of the chairmen and vice chairmen of the study councils and is led by the union's vice chairman with responsibility for educational issues. In this forum, the study councils cooperate with the issues that are currently being pursued, and there is also a discussion about how the union should respond to current educational policy issues within the university's various bodies. Since the union's vice chairman with responsibility for educational issues represents Ultuna student union in a lot of decision-making bodies at SLU, StudU's meetings are very important so that the union's opinion and position in SLU's bodies can be as well rooted among students as possible.

Faculty boards and program boards

Påverkansarbetet sker både i formella organ och nämnder på SLU och genom daglig kontakt med lärare och övrig personal på universitet. Den viktigaste kanalen för att kunna påverka sitt utbildningsprogram är förmodligen att varje enskild student ger feedback direkt till sin lärare genom samtal men även genom kursvärderingar som skall genomföras efter varje avslutad kurs. Det formella påverkansarbetet sköts till största delen av kårens ordförande samt vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor. Båda dessa personer jobbar under ett år heltid på kåren med i första hand påverkansarbete och studiebevakning gentemot universitetet. Dessutom spelar studierådens ordförande och viceordförande en stor roll i det formella påverkansarbetet genom att de representerar studenterna i de olika utbildningsutskotten. Det är i programutskotten som mycket av det operativa arbetet kring ett utbildningsprogram sker, det är i dessa organ som många av de frågor som är aktuella för programmet tas upp. Kårens ordförande samt vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor representerar studenterna i Fakulteterna för naturresurser och jordbruksvetenskap, veterinärmedicin och husdjursvetenskap, landskapslandskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, och skogsvetenskap.