Studieråden

Ultuna studentkår har sju studieråd som organiserar studiebevakningen för våra utbildningsprogram. Studieråden arbetar för och företräder studenter vid ett eller flera program. Råden består av en ordförande, en vice ordförande och 3-7 ledamöter. Hälften av ledamöterna till studieråden väljs på novemberkårmötet och hälften väljs på majkårmötet och mandatperioden för ledamöterna är ett år. Vice ordförande till studieråden väljs två gånger per år – på kårmöten i november och maj. Vice ordförande sitter följande halvår för att sedan vara ordförande i ett halvår. Det är studieråden som tillsammans med kårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor utför det mesta av studiebevakningen.

Studiebevakningsutskottet

Ungefär var fjärde vecka samlas Ultuna studentkårs Studiebevakningsutskott (StudU) som består av ordförandena och vice orförandena i studieråden och leds av kårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor. I detta forum samarbetar studieråden med de frågor som för tillfället drivs och det diskuteras även kring hur kårens skall ställa sig i aktuella utbildningspolitiska frågor inom universitetets olika organ. Eftersom kårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor representerar Ultuna studentkår i en hel del beslutande organ på SLU är StudU:s möten väldigt viktiga så att kårens åsikt och ståndpunkt i SLU:s organ kan vara så väl förankrad bland studenterna som möjligt.

Fakultetsnämnder och programnämnder

Påverkansarbetet sker både i formella organ och nämnder på SLU och genom daglig kontakt med lärare och övrig personal på universitet. Den viktigaste kanalen för att kunna påverka sitt utbildningsprogram är förmodligen att varje enskild student ger feedback direkt till sin lärare genom samtal men även genom kursvärderingar som skall genomföras efter varje avslutad kurs. Det formella påverkansarbetet sköts till största delen av kårens ordförande samt vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor. Båda dessa personer jobbar under ett år heltid på kåren med i första hand påverkansarbete och studiebevakning gentemot universitetet. Dessutom spelar studierådens ordförande och viceordförande en stor roll i det formella påverkansarbetet genom att de representerar studenterna i de olika utbildningsutskotten. Det är i programutskotten som mycket av det operativa arbetet kring ett utbildningsprogram sker, det är i dessa organ som många av de frågor som är aktuella för programmet tas upp. Kårens ordförande samt vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor representerar studenterna i Fakulteterna för naturresurser och jordbruksvetenskap, veterinärmedicin och husdjursvetenskap, landskapslandskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, och skogsvetenskap.