Master Committee (MC)

Master Committee ansvarar för att planera, förbereda och organisera välkomstveckor och fadderverksamhet för de nya studenterna på masterprogram inom Kårens verksamhetsområde. Detta sker i nära samarbete med International Committee (IC) och samordnat med Småttingkommitén (SMK), Fadderiet och Jynseriet m.fl. berörda utskott. Utöver detta ska utskottet verka för att involvera masterstudenter i Kårens aktiviteter och verksamhet under hela året, samt finnas till hands som kontakt och bollplank för masteransvariga i studieråden vid behov.

MC is responsible for planning, preparing and organizing the welcoming weeks and the buddy program for new students of master programs within the Union. This is done in close collaboration with the International Committee (IC) and in coordination with the Minion Committee (SMK), the Buddy Committee (Fadderiet), Jyns and other committees involved. In addition, MC shall strive to involve master students in Union activities throughout the year, and, when necessary, be available as a contact and sounding board to the Master Delegates of the study councils.
Kontakt: uls_master@stud.slu.se