Dina rättigheter - 10 saker du bör veta som student

Du har RÄTT! Säkerligen ganska ofta, men kanske oftast utan att du vet om det. Det finns lagar i Sverige (högskolelagen, högskoleförordningen, arbetsmiljölagen, etc) som tillsammans med högskolornas egna regler och riktlinjer ger dig stöd under studietiden. Du har rätt att klaga och kräva förbättring, exempelvis när din tentamen blir muntlig istället för skriftlig som det står i kursplanen, eller när kursutvärdering inte gjorts eller inte sammanställts, eller när din examinator vägrar lämna ut gamla tentor osv.

Om du stöter på problem med kurser med undermålig administration, examinatorer som missköter rättning av tentor, eller annat som drabbar dina studier – så kan du kontakta Ultuna studentkår för råd, hjälp och stöd. Vice ordf. utbildningsansvarige på kåren svarar gärna på frågor och kan driva din sak vidare när så behövs.


1. Schema och kurslitteratur ska finnas på kurshemsidan 4 respektive 8 veckor innan kursstart

2. Rättning ska ske inom 15 arbetsdagar efter tentatillfälle

3. Resultatet från ett prov ska meddelas minst 10 vardagar före motsvarande omprov.

4. Du har rätt att plocka ut en kopia av din skriftliga tenta

5. Student som infinner sig till skrivningen senare än 30 minuter efter utsatt tid får inte delta i provet och ingen av de skrivande får lämna lokalen förrän 30 minuter av skrivningen har gått

6. Du får efter två underkände provtillfällen i samma kurs rätt att byta examinator

7. Betygskriterier ska finnas tillgängliga i skriftlig form senast vid kursstart. Dessa är bindande.

8. I normalfallet genomförs inga prov mellan jul- och nyår eller i juli.

9. Obligatoriska moment får i normalfallet inte flyttas eller läggas till i schemat.

10. När du är godkänd på kurs eller prov ska resultatet rapporteras in i Ladok, detta ska ske inom 3 arbetsdagar.