Luciabalen 2018

Luciabal 15 december 2018

Examensbalen närmar sig och anmälan är öppen mellan 23/10 – 11/11. Luciabalen innefattar en examensceremoni i aulan som fortsätter med middag på syltan och som avslutas med ett släpp på kåren. På baldagen kommer ceremonin starta kl. 15.30 och middag med fördrink kl. 18dk. Priset för examensbalen är 600 kr, vilket gäller för både kårmedlemmar och icke-kårmedlemmar. Betalningen gör ni så snabbt som möjligt men absolut sista datum att betala är den 6 december.

Anmälan är bindande och sker genom kårens hemsida. Ange namn och mailadress till personen/personerna som ansvarar för din högtidsvers och/eller ringvers om det är aktuellt för dig.

Vid frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss balmästare på uls_bal@stud.slu.se

 

Vad är en bal?

Examensceremonin
Alla kårmedlemmar som tar en kandidat- agronom- landskapsarkitekt- eller mastersexamen har möjlighet att vara med på Ultuna studentkårs examensceremoni som hålls i aulan på baldagen. Ceremonin är ett högtidligt tillfälle där bland annat examenstagaren får ta emot ett diplom och ring av kårens inspektor på scenen. Dessutom bjuds det på tal, underhållning och fika i samband med ceremonin. Klädkod på examensceremonin är högtidsdräkt för examenstagare. Examensceremonin är gratis för alla examenstagare men kräver anmälan genom anmälningslänken. Sen anmälan görs till ceremonimästarnas mejl.

Vid frågor som rör ceremonin är ni välkomna att kontakta ceremonimästarna på uls_ceremoni@stud.slu.se

Middagen
Middag startar med fördrink kl. 18dk i kårens dansdel för att senare fortsätta inne i Syltan. Under middagen sitter man med sitt sällskap och klassvis. Priset för middagen är 600 kr, vilket gäller för både kårmedlemmar och icke-kårmedlemmar.

Examensringen
För de som vill köpa Agronom- eller LARK-ring görs detta via ett besök hos Stefan Carlsson på Vretgränd 6A Uppsala (www.goldfinger.nu) och sista beställningsdag för att garantera leverans i tid är 16 november. Priser varierar mellan 7000:- och 7500:- för en bred guldring beroende på storlek. En smal guldring kostar 1000:- mindre. För vitt guld läggs ytterligare 500:- på per ring.

Högtidsversen
Under ceremonin kommer en högtidsvers för varje examenstagare läsas upp av Balmästarna. Dessa skrivs av vänner/familj till examenstagaren och brukar vara en kort text på rim som i stora drag handlar om studietiden. Mer information kommer skickas ut till de som angetts som ansvariga för varje högtidsvers.
Högtidsverser för examenstagare skickas senast 28 november till uls_bal@stud.slu.se

Ringversen
Kvällen innan baldagen samlas examenstagare och deras vänner på kåren för en ringverspub. Under kvällen kommer vinterns examenstagare hedras genom framträdanden från nära och kära som visar upp glada stunder som de upplevt tillsammans under studentlivet. Ringverserna kan bestå av bildspel eller filmer kombinerat med berättelser från studenttiden som ska hållas under 15 minuter per examenstagare. Mer information kommer skickas till ansvarig person.

Vid frågor om ringversen kontakta balmästarna via uls_bal@stud.slu.se eller grammofonnämden uls_gn@stud.slu.se

 

Winter Prom - 15th of December 2018

The graduation prom is approaching and the application is open between the 23/10 - 11/11. The Winter prom includes a graduation ceremony in Aulan which continues with dinner at Syltan and will end in the Union house.

The day of the prom will start at 15.30 with the graduation and dinner with a drink at 18dk. The prize for the prom and dinner is 600 SEK, which applies to both members of the union and non-members. Payment should be made as quickly as possible but the final date for payment is the 6th of December.

The registration is binding and takes place through the unions website.

For further questions you are always welcome to email the prom committee at uls_bal@stud.slu.se

What is the Winter prom?

Graduation ceremony
All members who graduates with a bachelor,- or master's degree will be able to participate in the Ultuna unions graduation ceremony held on the prom day at Aulan. The ceremony is a formal event where, among other things, all the graduates can receive a diploma on stage. The ceremony will also offer speeches, entertainment and coffee together with the ceremony. The dress code for the graduation ceremony is a full evening dress and suite. The graduation ceremony is free for all graduates but requires registration through the union website.

For questions concerning the ceremony you are more than welcome to contact the ceremony committee at uls_ceremoni@stud.slu.se

The dinner
Dinner starts with pre-dinner drinks at 18dk in the Union house and will continue in Syltan. During the dinner you will sit with your company and class. The price for the dinner is 600 SEK, which applies to both members of the union and non-members.

Högtidsversen/ Formal verse
During the ceremony, a speech for each graduate will be read by the prom committee. These are written by friends / family to the examiner and is usually a short text on the rim, which is about your study time.
More information will be sent to those who response for your högtidsvers, it must be sent no later than 28th of  November to uls_bal@stud.slu.se

Ringvers/ “verse”
In the evening before the day of the Winter prom, collectors and their friends gather together for a ringvers. During the evening winter graduates will be honored by appearances from loved ones who show some happy moments they experienced together during their student time. Ringverserna can be slideshows (power point presentation) or movies combined with stories that will be held for 15 minutes per graduate. More information will be sent to the responsible person.
If you have questions about the ring verse, contact the prom committee at

uls_bal@stud.slu.se or grammofonnämden uls_gn@stud.slu.se

For further questions contact uls_bal@stud.slu.se