Ditt medlemskap spelar roll!

I vår självbetjäning kan du registrera dig som ny medlem eller få fram betalningsuppgifter för att förnya ditt medlemskap.
Är du ny student och skriver in dig som medlem? Glöm inte att spara kvittomailet för att enkelt kunna visa upp det första dagen, då minskar risken för kö vid inskrivningen!
Det finns tre typer av medlemskap till Ultuna studentkår:
• Läsårsmedlemskap, medlemskapet är terminsbundet. Köper du på höstterminen gäller medlemskapet för HT/VT och köper du på vårterminen är det för VT/HT.
• Halvårsmedlemskap, medlemskapet är terminsbundet och gäller för en termin. Var noga och kolla så att du köper för rätt termin.
• Stödmedlem, Finns både för helår och halvår, är terminsbundet.
För dig som köper stödmedlemsskap innan du börjar studera på SLU, se till att du bara köper stödmedlemskap för VT om du börjar under HT. Detta underlättar vid köp av studerande medlemskap. Detsamma gäller även om du börjar under VT, köp endast medlemskap för HT.
Om du köper helårsmedlemskap under sommaren kontrollera att du köper för HT/VT.
Vid problem eller frågor, kontakta Kårkansliet (KK)
uls_kans@stud.slu.se
Mån-fre 12:15-13:00, Tel.nr: 018-671114

Läsårsmedlem 500kr Halvårsmedlem 250kr Stödmedlem 100kr

Vilka förmåner har du som medlem? Det kan du läsa om här!


Your membership does matter!

In our self-service , you can register as a new member or obtain payment information to renew your membership.
Are you a new student and entering as a member ? Remember to save the receipt email to easily show up the first day, which reduces the risk of queuing at enrollment!
There are three types of membership to Ultuna Student Union
• Full-year membership (Helårsmedlemskap), the membership is bound by semesters. If you purchase membership during autumn the membership applies to AUTUMN/SPRING and if you purchase during the spring the membership applies to SPRING/AUTUMN.
• Half-year membership (halvårsmedlemskap), the membership is tied to a specific semester. Be sure to check that you purchase for the correct semester.
• Support Member (stödmedlemskap), is available for both the full year and half year, it is bound to semesters. This is mainly for people that don’t study at SLU but wants to stand in a queue for an apartment at SUSBO.

For new students

For those who purchase the support membership before you start studying at SLU, make sure you only buy support membership for SPRING if you start in the AUTUMN. This facilitates the purchase of student membership. The same applies if you start in the SPRING, only buy membership for AUTUMN.
If you buy the full-year membership in the summer make sure you buy for AUTUMN/SPRING.
For problems or questions, please contact Kårkansliet ( KK)
uls_kans@stud.slu.se
Mon- Fri 12: 15-13 : 00, Tel.nr : 018-671114